ANBI

Informatie over de gemeente ten behoeve van ANBI-registratie.

 1. BAPTISTENGEMEENTE HEERENVEEN
 1. De gemeente draagt de naam:Baptistengemeente, hierna te noemen: de gemeente.
 2. De gemeente is gevestigd te Heerenveen.
 3. De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

(Artikel 1 van de statuten)

Visie en grondslag van de gemeente.

De gemeente belijdt Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, als het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde.
De gemeente zoekt haar richting vanuit de openbaring van God, zoals zij ervaart hoe die door de Heilige Geest en de Bijbel tot haar komt.

(Artikel 2 van de statuten)

Missie en doel van de gemeente.

De opdracht van de gemeente is:

 1. Het evangelie uit te dragen in woord en daad.
 2. Allen die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer in de gemeente te dopen door onderdompeling.
 3. Al degenen die op andere wijze elders zijn gedoopt en belijdenis van hun geloof hebben gedaan en tot de gemeente willen toetreden, als leden te verwelkomen.
 4. Als gelovigen samen een gemeenschap te vormen.
 5. Als gelovigen samen het avondmaal te vieren.
 6. In gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof.
 7. In de samenleving trachten, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij geloven dat God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan

(Artikel 3 van de statuten)

 1. ANBI-registratie

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 1. Contactgegevens Baptistengemeente Heerenveen.
Postadres van de gemeente: Secretariaat, K.R. Poststraat 5, 8441 EL Heerenveen
Bezoekadres van de gemeente: Kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5, 8441 DD Heerenveen
  Diensten elke zondagmorgen om 10.00 uur.
Telefoonnummer: Secretariaat: 0513 - 62 66 38 / b.g.g. 0513 - 64 84 05
E-mailadres info@pniel-baptisten.nl
Website www.pniel-baptisten.nl
Fiscaal nummer informatie volgt
 1. Bestuurssamenstelling Baptistengemeente Heerenveen.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 3 gekozen leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op en de leiding van de gemeente. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een specifiek taakveld. Een van deze drie heeft tevens de functie van coördinator.

Het bestuur bestaat uit:

Bestuurslid Taakveld Organisatie, tevens coördinator

Bestuurslid Taakveld Mensen

Bestuurslid Taakveld Inhoud

Bestuurslid Taakveld Voorgangers

Het bestuur wordt ondersteund door leden van de gemeente in de functie van secretaris, penningmeester etc. Ook kunnen commissies of werkgroepen worden ingesteld voor het uitvoeren van bepaalde taken.

 1. Beleidsplan Baptistengemeente Heerenveen op hoofdlijnen.

De Baptistengemeente Heerenveen heeft een beleid dat pragmatisch is aangepast aan de actuele status van een kleinere gemeente met veel oudere leden. De plannen en ambities zijn bescheiden: "gewoon" een kleine gemeente zijn, met ‘goede contacten’ en een zekere ‘vrijheid in opvattingen’. Naast aandacht voor ‘missionaire zaken’ ligt de nadruk vooral op ‘pastoraat’: zorgen voor elkaar. De onderlinge zorg is een sterk punt binnen de gemeente. De voorganger draagt een eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van de pastorale zorg aan ouderen, zieken en stervenden.
De gemeente steunt financieel een tweetal diaconale projecten in Afrika. Hiervoor is de werkgroep "Pniël over Grenzen" actief die allerlei activiteiten organiseert die geld opbrengen.

Baptistengemeente Heerenveen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is:
Beleidsplan uni
Het beleidsplan bevat twee bijlagen:
Bijlage 1
Bijlage 2

 1. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
Salarisadviezen
Salarisadviezen Bijlage
Advies Spreekbeurtvergoeding
Gemeenste als Werkgever

De leden van het bestuur en leden van de diverse commissies/werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor werkelijk gemaakte onkosten.

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermelden in haar statuten
Artikel 1
 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
GRONDSLAG
Artikel 2 De Grondslag van de Uni is:
 • De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten Uni
Huishoudelijk reglement
Werkorde UBG 2014

 1. Verslag van de activiteiten van de gemeente

De Baptistengemeente Heerenveen maakt jaarlijks een jaarboekje en doet maandelijks verslag van haar activiteiten in het gemeenteblad. In het jaarboekje wordt verslag gedaan van alle diensten en activiteiten van het afgelopen jaar. Ook is de financiële verantwoording en begroting voor het komend jaar daarin opgenomen. Het jaarboekje wordt elk jaar door de gemeente in het voorjaar besproken en goedgekeurd.
De laatste uitgave van het gemeenteblad "De Pniëlbode" kan via de volgende link worden ingezien: http://www.pniel-baptisten.nl/

Samengevat organiseert de Baptistengemeente Heerenveen, normaal gesproken, de volgende activiteiten:

 • wekelijkse diensten op zondagmorgen met maandelijks viering van het Avondmaal.
 • naar behoefte wordt er tijdens de diensten crèche gehouden.
 • maandelijks zijn er bijeenkomsten van Zusterhulp.
 • tenminste twee keer per jaar wordt een gemeentevergadering georganiseerd.
 • jaarlijks 2 benefietmaaltijden en Kerstverkoop t.b.v. de diaconale projecten in Afrika.
 • andere bijeenkomsten naar behoefte.

De gemeente heeft een eigen kerkgebouw met een zaal voor vergaderingen en koffiedrinken na de dienst.

 1. Financiële verantwoording 
   Begroting Werkelijk Begroting
  2019 2019 2020
Baten      
       
Vaste bijdragen 15.000,00 15.233,00 14.000,00
Collectes 2.000,00 2.126,76 2.000,00
Collectes H.A. 500,00 660,70 500,00
2e collectes 1.900,00 1.991,15 1900,00
Giften huisvesting 1.500,00 2.800,00  
Opbrengsten Pnielbode   266,58 200,00
Opbrengsten huisvesting 10.000,00 11.014,60 11.000,00
Nadelig saldo 70,00   3.430,00 
       
Totaal baten 30.970,00 34.092,79 33.030,00
 
Lasten      
 
Sprekers 5.000,00 5.136,42 5.100,00
Unie contributie 2.200,00 1.670,00 1,650,00
Raad van Kerken 20,00 50,00 30,00
Onkosten gemeente 1.000,00 738,98 1.000,00
Salariskosten voorganger  7.500,00  5.902,12 6.000,00
Onkosten Taakgroep Mens 1.000,00 417,35 1.000,00
Extra collecten 2.000,00 1.991,15 1.900,00
Huisvestingslasten 8.000,00 7.652,97 9.000,00
Kosten onderhoud/kosterij ea 4.000,00 8.674,74 7.000,00
Kosten Pnielbode   189,64 150,00
Rente- en bankkosten 250,00 260,18 200,00
       
Voordelig saldo 0,00 1.409,24 0,00
       
Totaal lasten 30.970,00,00 34.092,79 33.030,00
 1. Beknopte toelichting op de financiën

De cijfers in bovenstaand overzicht zijn inmiddels vastgesteld.

De financiën en begroting zouden worden vastgesteld tijdens de gemeentevergadering op 31 maart 2020. Helaas is deze vergadering i.v.m. het coronavirus niet doorgegaan. De financiële administratie over 2019 is we gecontroleerd door de kascontrolecommissie die de aanbeveling doet aan de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Op de gemeentevergadering van 24 augustus 2020 zijn de financiën alsnog door de gemeente vastgesteld en is de penningmeester decharge verleend.

De gemeente werkt met een klein budget, dat gebaseerd is op verwachte bijdragen, verhuur woningen, verhuur zaal aan derden, giften en collecten. Naast het verzorgen van wekelijkse diensten wordt het pastoraat voor ouderen en zieken beschouwd als een kerntaak van de gemeente.

De gemeente heeft een eigen kerkgebouw met een zaal voor vergaderingen en koffiedrinken na de dienst. De zaal wordt ook verhuurd aan derden. Daarnaast verhuurd de gemeente het vrijstaande woonhuis naast de kerk en het woonhuis dat aan de kerk vast zit.

Een belangrijk deel van het resultaat is bestemd voor het onderhoudsfonds van de gebouwen.